ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ
ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ
ಸೇರಿಸಿ ವಸೂಲು
ಮಾಡುವ ಜಿಪುಣವ್ಯಾಪಾರಿ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)