ಶಕುಂತಲೆಗೆ

- ಪಲ್ಲವಿ - ಪ್ರೇಮಸುಧಾಮಯಿ ಶಕುಂತಲೇ ! ಜೀವನಕೌಮುದಿ ಪೂರ್ಣಕಲೇ ! ೧ ಸುರಸೌಂದರ್ಯದ ಮನದೊಳು ಮೊಳೆದೆ, ಪರಮತಪೋರಾಶಿಯ ಫಲ ತಳೆದೆ ; ಧರಣಿಯ ಚೆಲುವಿನ ಕೆಳೆಯಲಿ ಬೆಳೆದೆ- ಗುರುಕಾಶ್ಯಪಲಾಲಿತ ಬಾಲೇ, ಪ್ರೇಮಸುಧಾಮಯಿ ಶಕುಂತಲೇ...

ರತ್ನನ್ ಕುಸಿ

ಯೆಂಡ ಮುಟ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಏನೋ ಕುಸಿಯಾಗೈತೆ! (ಕುಡಕನ್ ಮಾತ್ ಅಂದ್ರಂಗೆ ಅಲ್ಲ! ನೆಗ ಉಕ್ಕ್ ಬರತೈತೆ?) ೧ ಈಚಲ್ ಮರದಲ್ಲ್ ಮಲಗಿದ್ದ್ ಯೆಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ ಮಡಕೇಗ್ ಅರ್‍ದು ಬಾರಿ ಪೀಪಾಯ್ನಾಗ್ ಇಳಕೊಂಡಿ ತುಂಬ್ಕೋಂತೈತೆ ಸುರ್‍ದು....
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys