ಜಯ ಭಾರತ!

- ಪಲ್ಲವಿ - ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ಭೂಮಾತೇ-ಜಯ ಜಯ ಮಹಿಮಾಕುಲವಿಖ್ಯಾತೇ ! ಜಯ ಸತ್ಯಸಾರ ಸಂಭೂತೇ.... ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ಭೂಮಾತೇ ! ೧ ವರುಣದೇವ ವರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಶರನಿಧಿಗಳು ಘೂರ್ಣಿಸುತ.... ಮೊರೆಯುತಿಹವು...

ತಾಯೆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ

ಮೊಂಜಾವಿನಂದದಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಮೂಡಣದಾ ಇಬ್ಬನಿ ಹನಿಗಳೇ ಮಣಿಮುತ್ತಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸೆ ತಾಯೆ ಹಸಿರ ಹೊನಲಿಗೆ ತಳಿರು ತೋರಣ ನಾಚಿ ತಾಯ ಗುಡಿ ಬಾಗಿಲತೆರೆಯೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಪಂಚಮುಖಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ನುಡಿದಿಹರು ಚವತಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಹರಸಿ ||...

ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳು

ಯೆಂಡ ಯೆಡ್ತಿ ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್ ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನಂಗ್ ಪ್ರಾಣ! ಬುಂಡೇನ್ ಎತ್ತಿ ಕುಡದ್ಬುಟ್ಟಾಂದ್ರೆ- ತಕ್ಕೊ! ಪದಗೊಳ್ ಬಾಣ! ೧ ಬಗವಂತ್ ಏನ ಬೂಮೀಗ್ ಇಳದು ನನ್ ತಾಕ್ ಬಂದಾಂತ್ ಅನ್ನು; ಪರ್ ಗಿರೀಕ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾನ್...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys