ಕಂದರ

ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೊಂದೆ ಆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣದಿರುವ ಅವನ ಹಿಂದೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಬೇರೆ ಬೇರ ರೀತಿ ನೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೆ ಇದೆ ಭೇದಭಾವ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು...

ಎಲ್ಲಿರುವೆ ವಾಣಿ, ಮರೆತೆಯ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ

ಎಲ್ಲಿರುವೆ ವಾಣಿ, ಮರೆತೆಯ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ಬಲಸತ್ವಗಳ ಉದ್ದೀಪಿಸುವ ಮೂಲ? ಬೀಳುಕವಿತೆಗೆ ನೀಡಿ ರಸೋದ್ದೀಪನವನ್ನ, ಸಣ್ಣದಕೆ ಬಣ್ಣಗಳ ತೀಡಿ ಬಾರಿಸಿ ತಾಳ? ಮರಳಿ ಬಾ ಮರುಳೆ, ಮೈಗಳ್ಳತನದಲಿ ಕಳೆದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ...
ರಾವಣಾಂತರಂಗ – ೨೨

ರಾವಣಾಂತರಂಗ – ೨೨

ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ಇಂದ್ರಜಿತುವು ಯಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣತೊಡಗಿದೆ. ಎಡಗಣ್ಣು ಎಡಭುಜ ಹಾರತೊಡಗಿದವು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇರಾಡ ತೊಡಗಿದವು. ಕಾಗೆಯೊಂದು ಹಾರಿಬಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಿತು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಭಯ! ಆತಂಕ! ಇಂದ್ರಜಿತು...

ಬಾಳ ಸಂಪಿಗೆ

ಕರುಣೆಯ ಜೊನ್ನವಾಗಿ ತಾ ಸುರಿವುದು ತುಂಬಲು ಇಳೆಯ ಅಂಗಳ ಪಾವನಗೊಳಿಸಲೆಂದೇನೆ ನಿಂತಿದೆ ಮೂರ್ತಿಯು ಪರಮಮಂಗಳ ಮಳೆಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ದಯೆ ರವಿಶಶಿ ಎಲ್ಲರು ಅವನ ರೂಪವು ನಿಲಿಸುವ ನೆತ್ತಿ ವಿಶ್ವವನು ತಣಿವುದು ಜೀವಿಯ ಘೋರ...