ಹೀಗೊಂದು ಕವಿತೆ

ನೀನೆನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದುದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಯಾವ ಜನುಮದ ಫಲವೋ, ಒಲವೋ ಒಂದು ಜನುಮಕೆ ಬಂದು ನರ-ನಾರಿಯನು ಸೆಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯಾವ ಬಂಧನವಿಲ್ಲದೆಯೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕೆ ಮಿಡುಕುವ ಜೀವರಸವಾಗಿ ಭವಬಂಧಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸೆಳೆತ...... ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು...

ಒಂದೇ ಮುಷ್ಠಿ ಒಂದೇ ತಂತ್ರ

"ಓಂಕಾರಾತ್ಮಂ ತ್ವಂ ಮಮಕಾರಾನ್ವಿತಂ ಜಗತ್ ಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಶಾನಿಕೇತನಂ ||ಓಂ||" ಒಂದು ಮುಷ್ಠಿ ಒಂದೇ ತಂತ್ರ ಐಕ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ || ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ...

ಹರಿ ನಿನ್ನ ನೋಡದೆ…

ಹರಿ ನಿನ್ನ ನೋಡದೆ ನಾನು ಏನು ನೋಡಿದರೆ ಭಾಗ್ಯ ಚಣ ಚಣವು ಜನನಿಂದೆಗಳಲಿ ಬೆಂದು ಬಳಲಿದೆ ನಾ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ತೋರುವುದಕ್ಕೆ ನುಡಿಸಿದವರು ಒಳಗೆ ಕಪಟ ಮತ್ತೆ ಸಂಚು ನಂಬಿ ನಂಬಿ ಬಾಳಿದರೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ...