ತುಂಬು

ಒಳಹೊರಗ ತುಂಬು ತಳ ತುದಿಯ ತುಂಬು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವ ತುಂಬು ನನದೆಂಬುವದೆಲ್ಲ ಸಂದುಗಳ ತುಂಬು ಬಿಡಬೇಡವೆಲ್ಲು ಇಂಬು || ೧ || ನರಕದೊಳೆ ನಿಂತು ಸಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕೈಯ ಚಾಚುವೆನು ನಿನ್ನದಯದಿ ಪಾಪವನೆ ತುಳಿದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ...

ಚಖ್ಖುಪಾಲ ಮಹಾತೇರ

ಮೊದಲ ಮಾತು ಮಗಧ ದೇಶದ ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸ ದೀಕ್ಷೆಯನು ಪಡೆದನೊ ರೇವತ ಮಹಾತೇರನಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರೆ ಬುದ್ಧಘೋಷ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಅನುರಾಧಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಪಿಟಕತ್ರಯಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯನ್ನೂ ಬರೆದು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಹಿಂದರು...
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಟಗಳು

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಟಗಳು

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಯೆ ಎಂಥಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ನೀರನ ಹರಿವಿಗೆ ತಡೆ, ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲದೇ ಇವುಗಳಿಂದ ಪರಿಸರಮಾಲಿನ್ಯ ಕೂಡಾ ಯತೆಚ್ಚೆವಾಗಿ ಆಗಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ....

ನಾಟಕ

ಪರದೆ ಸರಿಸಿ ಆಡಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿನ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲರ ನೋಟಕ ರಂಗ ಪಂಟಪದೊಳಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೂ ಪರದೆ ಕಟ್ಟಿ ನಟಿಸಬೇಕು ನಿರಂತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಆಟಕ *****