ರಣಹದ್ದುಗಳು

ರಣಹದ್ದುಗಳು

ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ನೋವು ಚೀರಾಟಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಳಾಳ ಕಿವಿಗಳೆಂದೋ ಕಿವುಡಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಸರಳ ಮಾಮೂಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಳು. ಹೆಂಗಸು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇದ್ದಾಳೇಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸುವಂತಿದ್ದಳು. ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ...

ಅನಾಥ ಮಗು

(ಷಟ್ಪದಿ ಪದ್ಯ) ಜನ್ಮ ಪಡೆಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಆ ನಾಥ ಮಗುವು ಜಯಜಯಕಾರವ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಶರೀರ ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ಯೇ ಇ ಆಕಾಶವೆಂದು ನಾಯಿ ಯು ಬೋಗಳುವುದೇ ತಾಯಿಯ ಜೋಗುಳೆಂದು...