ಗುರುನಾಥಾ ರಕ್ಷಿಸೋ

ಗುರುನಾಥಾ ರಕ್ಷಿಸೋ ಹೇ ಕರುಣಾಸಾಗರಾ ||ಪ|| ನರಜೀವಿಗೆ ಈ ದುರಿತ ಭವದ ಭಯ ಪರಿಹರಿಸೆನುತಲಿ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆನು ||೧|| ಪಾಪಾಂಬುಧಿಯನು ಪಾರುಮಾಡೆನುತಲಿ ಶ್ರೀಪಾದಾಂಬುಜ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ಪರಮಾತ್ಮಾ ||೨|| ವಸುಧಿಯೊಳು ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಸೇವಕನ ವ್ಯಸನಗಳಿದು ಸಂತೋಷದಿ ಸಲಹೋ...

ನನ್ನೊಳಗ ನಾ ತಿಳಕೊಂಡೆ

ನನ್ನೊಳಗ ನಾ ತಿಳಕೊಂಡೆ ನನಗ ಬೇಕಾದ ಗಂಡನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ   ||ಪ|| ಆಜ್ಞಾಪ್ರಕಾರ ನಡಕೊಂಡೆ ನಾ ಎಲ್ಲಾರ ಹಂಗೊಂದು ಹರಕೊಂಡೆ      ||ಅ.ಪ.|| ಆರು ಮಕ್ಕಳನಡುವಿಗಟ್ಟಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟಗೊಟ್ಟೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಮನವಿಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಬದುಕು...

ಗುರುಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿದಿ

ಗುರುಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿದಿ ಭಕ್ತಿಯ ನೀಡಿದಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿದಿ ಗುರುವಿನ ಕೂಡಿದಿ ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡಿದಿ ಕೂಸು ನೀನಾಡಿದಿ ಈಶಾಡಿದಿ || ೧ || ಬೆಳ್ಳನ್ನ ಬೆಳದಿಂಗಳಾ ಹಾಲೂರಿದಂಗಳಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಂಗಾಳಾ ಬೆಳ್ಳನ್ನಂಗಳಾ ಜಯ ಜಯ ಮಂಗಳಾ ಸದಾ...

ಗುರುಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿದಿ

ಗುರುಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿದಿ ಭಕ್ತಿಯ ನೀಡಿದಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿದಿ ಗುರುವಿನ ಕೂಡಿದಿ ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡಿದಿ ಕೂಸು ನೀನಾಡಿದಿ ಈಶಾಡಿದಿ || ೧ || ಬೆಳ್ಳನ್ನ ಬೆಳದಿಂಗಳಾ ಹಾಲೂರಿದಂಗಳಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಂಗಾಳಾ ಬೆಳ್ಳನ್ನಂಗಳಾ ಜಯ ಜಯ ಮಂಗಳಾ ಸದಾ...

ಹಾಕಿದ ಜನಿವಾರವಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥಾ

ಹಾಕಿದ ಜನಿವಾರವಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥಾ ಹಾಕಿದ ಜನಿವಾರವಾ || ಪ || ಹಾಕಿದ ಜನಿವಾರ ನೂಕಿದ ಭವಭಾರ ಬೇಕೆನುತಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಚ್ಚರಿಸೆಂದು || ಅ. ಪ.|| ಸಂದ್ಯಾವಂದನೆ ಕಲಿಸಿ ಆ- ನಂದದೀವ ಬಿಂದು ವರ್ಗದಿ ನಿಲಿಸಿ...

ನೋಡುನು ಬಾ ಗುರುನಾಥನ

ನೋಡುನು ಬಾ ಗುರುನಾಥನ ಸಖಿ ನೋಡುನು ಬಾ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡುನು ಬಾರೆ ||ಪ|| ಕಾಮಿತ ಫಲವಾ ಪ್ರೇಮದಿ ಕೊಡುವಾ ನಮ ರೂಪವ ಸಂಜೀವನ ಸಖಿ ನೋಡುನು ಬಾ ||೧|| ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾವನಕರ ಜಗದಿಶನೇ...

ಗುರುವೆ ಬಿನ್ನಪವುದ್ಧರಿಸೋ

ಗುರುವೆ ಬಿನ್ನಪವುದ್ಧರಿಸೋ ಎನ್ನ ಪರಮ ಸಖನ ಜ್ವರದುರಿ ಪರಿಹರಿಸೋ ||ಪ|| ಇರುತಿರೆ ಆತನ ಘಟಕೆ ರೋಗಬರುವುದಿನ್ನ್ಯಾಕೆ ಮರಗುವ ಸಂಕಟವ್ಯಾಕೆ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಯ ಪದಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಿಸಲು ಈ ಕರ್ಮ ಸಂಕಟವ್ಯಾಕೆ ||೧|| ದೇಹವೆರಡಾತ್ಮ ಒಂದಾಗಿ...
ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ

ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ

ನಡೆದು ನಡೆದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಇನು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಿತ್ತಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿದಾಗ ಜಮೀರುಲ್ಲಾ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರಿಸಿದ. ಎದುರಿಗೆ ಅಪರಂಪಾರ ಕಡಲು. ಅದರೊಡಲಿಂದ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆಡಗಿನ ಅಲೆಗಳು. ಮುಳುಗುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಸೂರ್ಯ....

ಶ್ರೀಗುರುನಾಥನ ಆಲಯದೊಳು

ಶ್ರೀಗುರುನಾಥನ ಆಲಯದೊಳು ನಾವ್- ಈರ್ವರು ನಲಿದಾಡುನು ಬಾ ಬಾ ||ಪ|| ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾರಿಗೆ ಹೊಡೆವೆನು ಸಾರಿ ಈರ್ವರು ನಲಿದಾಡುನು ಬಾ ಬಾ ||೧|| ಯೋಗದ ಕುದುರೆಯ ಬ್ಯಾಗನೆ ಏರುತ ಮ್ಯಾಗೇರಿಯವಮಠಕ್ಹೋಗುನು ಬಾ ಬಾ...

ಸದಗುರುನಾಥ‍ನ್ಹೊರತು ಗತಿ ಬ್ಯಾರಿಹುದೆ?

ಸದಗುರುನಾಥ‍ನ್ಹೊರತು ಗತಿ ಬ್ಯಾರಿಹುದೆ? ಮುಕ್ತಿದಾತನೆನ್ನುತಾ ಶ್ರುತಿ ಸಾರುತಿದೆ ||ಪ.|| ಕೌತಕದಿ ಕಲಿಯೊಳು ಕೂಡಿಸಿದಾ ರೇತು ರಕ್ತದೊಳು ಮನಿ ಮಾಡಿಸಿದಾ ಮಾತೆ ಕುಚದೊಳು ಆಮೃತರಸ ನೀಡಿಸಿದಾ ||೧|| ಏನು ಹೇಳಲಿ ಆತನ ದಯದಿಂದಾ ದೇವ ಶಿಶುನಾಳೇಶನ...