ಹನಿಗವನ

ಕರುಣೆ

ಎಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕರುಣೆ *****

ಬೆಸುಗೆ

ಅಕ್ಷರದಿ ಬರೆದ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಸೀತೇ? ಅಕ್ಷರದಿ ಬರೆದ ಹೃದಯ ಪ್ರೀತಿ ಬೀರೀತೇ? ಭಾವ ಬೆಸುಗೆ ಇರೆ ಸುರ ಸೀತು ಕಂಬನಿ ಎದೆಯಾಳ ಪ್ರೀತಿ *****