ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೀತಿ

ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಗಂಡನಿಗೆ ಬೇಕು ಮಾಂಸದ ಸಾರು ಊಟದ ಮೇಜು ವಿಭಜಿತ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟೇಜು ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ನೀತಿ ಬಗೆ ಹರೆಯದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರೀತಿ. *****