ತಂಗಲು ಹೊರಟಾಗ
ಮೈಯಲ್ಲಾ ರಂಗು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)