ಕುನ್ನಿ
ಕಪಟವನ್ನರಿಯದು;
ಶಕುನಿ ಹಾಗಲ್ಲ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)