ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತರಂಗಗಳೇ
ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಜಗತ್ತು ಬರಡಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ
ಆದರೆ ಹಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ
ತರಂಗ ಸೆಟಲೈಟುಗಳು
ಹೆಚ್ಚಾದುದರಿಂದ ಅಲೆಗಳು
ಅತ್ತಿತ್ತ ಬಡೆದೂ ಬಡೆದೂ
ಜಗತ್ತು ತರಗಲೆಯಂತೆ ಹುಟ್ಟಿ, ಹುಟ್ಟಿ,
ಉದುರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ.


ಲತಾ ಗುತ್ತಿ

Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)