ಮನಸ್ಸು
ಧನುಸ್ಸು;
ಗುರಿ ಇಟ್ಟ ಕಡೆ
ಅದರ ಓಟ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)