ಭೂಗರ್ಭ ಸೀಳಿ ಬರುವ
ಲಾವಾ
ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುವ
ನೀರು
ಮೋಡ ಒಡೆದು ಬರುವ
ಮಳೆ
ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟಿನಂತೆಯೇ
ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೂ ಬಿ.ಪಿ. ಏರಿಳಿದು
ಆಗಾಗ ಹಾರ್ಟ್‌ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುವುದು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)