ಹಲ್ಲು ಕಿಸಿಯುತ್ತಾ
ಬರುತ್ತಿದೆ ಬಡ್ಜಟ್;
ಮಸೆಯುತ್ತಾ ಕತ್ತರಿಯ
ಎಲ್ಲರ ಕಿಸೆಯತ್ತಾ!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)