ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಜಿರಲೆ ಇರಲಿ;
ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು
ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲು
ಮಾರ್ಗ ಇದಾಗಲಿ!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)