ದೇವರ ಕೈಯಿ
ಮೊದಲ ಗೆರೆ
ಹಸಿರು ಗರಿಕೆ!
ಇದು ಅವನ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊದಲ
ಬಯಕೆ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)