ಅವಳನ್ನು ಜಾರೆಯೆಂದೇಕೆ ಜರಿಯುತ್ತೀರಿ
ಪುರುಷೋತ್ತಮರೇ,
ಜಾರಿದವರು ನೀವಲ್ಲವೇ?
*****