ಅವಳನ್ನು ಜಾರೆಯೆಂದೇಕೆ ಜರಿಯುತ್ತೀರಿ
ಪುರುಷೋತ್ತಮರೇ,
ಜಾರಿದವರು ನೀವಲ್ಲವೇ?
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)