“ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ತಾಯೀ?” ಶ್ರೀರಾಮ ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಕೇಳಿದ:
ಅಹಲ್ಯೆ: “ಮೈಯಲ್ಲಾ ತಡವಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.”
ಶ್ರೀರಾಮ: “ಅದೇಕೆ ತಾಯೀ – ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ?”
ಅಹಲ್ಯೆ: “ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಒದ್ದೆಯಾಗೋದು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ?” ಈ ನಾಯಿಗಳ ಅವಾಂತರದಿಂದ!
***

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)