“ಕುಡಿತದ ಬಗೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೂ ಬಿಟ್ಟೆ”

“ಕುಡಿತ ಬಿಟ್ರಾ…?”

“ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆ.”
*****

ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ
Latest posts by ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ (see all)