ನಾಟಕ
ನಿರಂತರ.
ನಾಟಕಶಾಲೆ
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು
ಹೊರಡಬೇಕಾದವರು-
ನಾವು
*****