ಉಯ್ಯಾಲೆ
ತೂಗಿ ತೂಗಿ
ತೇಲುತ್ತದೆ
ದಾರಿ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ
ಮಲಗಿರುತ್ತದೆ
ಉಯ್ಯಾಲೆ ನಿಂತಾಗ
ದಾರಿ ಎದ್ದು
ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)