ನಿದ್ರೆಯಲಿ ಕೊರಡಾಗಿ
ಸಾಯುತ್ತೇನೆ
ಬದುಕಿನಲಿ ಕೊರಡ
ಕೊನೆರಿಸಿ ಕನಸು
ಕಾಣುತ್ತೇನೆ
*****