ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ
ಅದು ಸಿಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ
ನಾವಿಲ್ಲ!
*****