ಉಗಾದಿ ಬಂದಿದೆ, ತಗಾದಿ ತಂದಿದೇ…
ಮನ ಮನೆಗೆ! ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಂದಿದೆ!
ಮುರುಕು ಗೋಡೆಗೆ… ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಸುಣ್ಣ, ಬಣ್ಣ, ಬಂದಿದೆ!
ಅಂಗಳಕೆ ಕುಂಕುಮ, ಚಂದ್ರ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲಿ, ರಂಗೋಲಿ ತಂದಿದೆ.


ಹರಕು ಚೊಣ್ಣ, ಮುರುಕು ಮುದ್ದೆ… ಹೋಗಿ,
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ… ಹೋಳಿಗೆ, ತುಪ್ಪ, ಬಾನ, ಚಾರೂ ತಂದಿದೆ!!
ಒಣ ಮರ ಮರದಾ, ಗಿಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆಗೆ, ಜೀವ ಸೆಲೆ ತಂದಿದೆ
ಬಡ ಜನತೆ ಕೊರಳಿಗೆ, ಸಾಲದಾ ಉರಲು ತಂದಿದೆ!


ಯುಗ ಯುಗಕೂ, ನಗು ನಗು ತರುವುದೇ ಉಗಾದಿ,
ಉಗಾದಿ ಕಳೆದ, ಮಾರನೆ ದಿನ, ನಮ್ಮ ಕೇರಿಗೆ ಬಂತು ತಗಾದಿ!
ಇಂಥಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದೇ, ಹೊಸತು ಬಟ್ಟೆ, ಹೊಸದು ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ…
ನಿತ್ಯ ಹರಕು ಬಟ್ಟೆ, ಹಳಸಿ, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆ, ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಉಗಾದಿ!


ಇದ್ದವರಿಗೆ… ದಿನ ದಿನ ಸಂತಸ, ಸಂಭ್ರಮಗಳೇ ಉಗಾದಿ,
ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ತೊಡಲು ಬಟ್ಟೆ, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆದೇ ತಗಾದಿ!
ಮಾವು ಚಿಗುರು, ಹೊಂಗೆ ನೆರಳಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರೇ…
ನಿತ್ಯ ಕೂಡಿ, ಪಾಡಿ, ಹಾಡರೆ, ಕುಹು ಕುಹು ಕೋಗಿಲೆದೀ ಜನಾಽ…??


ಉಳ್ಳವರಿಗೆ-ದಿನ ನಿತ್ಯ, ಉಗಾದಿಯ ಸಿಹಿಸಿಹಿ ಮೂತ್ರ…
ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉಗಾದಿ ದಿನದಂದು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಹೂರಣ!
ಪ್ರಕೃತಿ ತೊಡುವ, ಚೈತ್ರದ, ಚೈತನ್ಯದ ಮುಂದೆ,
ಈ ಹುಲುಮನುಜರ ತಂತ್ರ, ಪಕ್ಷಪಾತ, ಬೇವಿಗೂ ಕಹಿ!
*****

ಡಾ || ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ ಕೆ ಪುರ
Latest posts by ಡಾ || ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ ಕೆ ಪುರ (see all)