ಹೌದು ಹಗಲಿಗೆ
ಸೂರ್ಯ ಅವನೊಬ್ಬನೆ
ರಾತ್ರಿಗೆ
ಚಂದ್ರ ನೀನೊಬ್ಬನೆ
ಆದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಅಪ್ರಸ್ತುರಾಗಿ
ದಾರಿಗಾಣದ ಬಾಳ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮಬ್ಬಲ್ಲೀಗ
ನನಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನೆ
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)