ಕುಶಲಗಾರಿಕೆಯ
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು
ಎಂದೆಂದೂ
ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು.
*****