ಸೇದಿದಿಯಾ ಬತ್ತಿ ನೀ ಸೇದಿದಿಯಾ ||ಪ||

ಸೇದಿ ಬತ್ತಿಯ ಹೊಗಿ
ಊದಿ ಊರ್ಧ್ವಕೆ ನಿಂತು
ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಗುರುಪಾದವ ಭಜಿಸಿ ||೧||

ವಿಷಯವನೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು
ವ್ಯಸನಕಗ್ನಿಯ ಕೊಟ್ಟು
ಹಸನಾದ ಹಸರು ತಂಬಾಕದ ಬತ್ತಿಯ ||೨||

ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಶುನಾಳ
ಸದ್ಗುರು ದಯದಿಂದ
ಬುದ್ಧಿತಿಳಿದು ದಿವ್ಯ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಾನದ ಬತ್ತಿ ||೩||

****