ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣ
ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವ,
ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಮಳ್ಳರ ಮಾಡಿ ನಗುವ.

ಬಳ್ಳೀ ಮಾಡದ ತುದಿಗೆ – ಅಲ್ಲೇ
ಮೊಲ್ಲೆ ಹೂಗಳ ಮರೆಗೆ
ಹಬ್ಬಿತೊ ಹೇಗೆ ಧೂಪ – ಅಥವಾ
ಚಲಿಸಿತೊ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ?

ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಏರಿ
ಮಾಡಿದೆ ಗಂಧ ಸವಾರಿ
ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ‘ವನಮಾಲಿ
ಹಾಯ್ದುಹೋದ ಈ ದಾರಿ’

ತಿಂಗಳ ಬಾನಿನ ತುಂಬ
ನಡೆದಿದೆ ಮುಗಿಲಿನ ಆಟ,
ಮೂಡಿತು ಥಟ್ಟನೆ ಅಲ್ಲೇ
ಕಂಡಿತು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಟ
*****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)