ನನ್ನ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ
ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ
ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಗಹಗಹಿಸಿ
ನಗುವವ.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)