ಶ್ರಾವಣ ಕವಿಯಾಗಲು ಹೊರಟ
ನಮ್ಮ ಕವಿಮಿತ್ರ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ವಾನ ಕವಿಯಾಗಿ
ಹೊರಬಿದ್ದ.
*****