ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ಅಡುಗೆ ಮನೆ
ಹೀಗೆಯೇ ಏನೋ:
ಅಡುಗೆಯನ್ನೂ ಸುಡುತ್ತದೆ
ಅಡುಗೆಯವಳ
ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ.
*****