ಯಾವ ದೇವಿಯೋ ಯಾವ ವಿನೋದಕೊ
ನಮ್ಮನೆಸೆದಳೀ ಮಾಯೆಯಲಿ,
ಬಾ ಒಲವೇ ಮೈಮರೆಯುವ ನಾವು
ಪ್ರೇಮದ ಮಧು ವೈಹಾಳಿಯಲಿ

ಸ್ನೇಹದ ಹೊನಲಲಿ ವಿನೋದದಲೆಯಲಿ
ಬಯಕೆಯಾಳದಲಿ ಮೀಯೋಣ
ಬಗೆಬಗೆ ರಂಗಿನ ಗಂಧವನಗಳಲಿ
ಪರಿವೆಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯೋಣ

ಪುಲಕಿತ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲಿ ತೂಗುವ
ನಿನ್ನೀ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆಯನು
ತೋಯಿಸು ಈ ಸವಿರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಮೋಹದ ಮದಿರಾ ಜಲದಲ್ಲಿ

ಬಾಡಿಹೋಗುವುದು ಈ ಮಾಲೆ
ನಾಳಿನ ಸೂರ್ಯನ ಝಳದಲ್ಲಿ,
ಬಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹಾಡುವೆನು
ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾರವ ಈಗಿಲ್ಲಿ.

***

 

Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)