ಹೆಂಡತಿ: “ರೀ, ನಾನು ಸತ್ತುಹೊದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರೇನ್ರೀ?”
ಗಂಡ:    “ಸದ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ಬರೀ ಒಣ ಆಸೆ ಏಕೆ ಹುಟ್ಟುಸುತ್ತೀ?”
***

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)