ಸಾವು ಬಾಳಿನ
ಕೊನೆಯ ತೀರ್‍ಮಾನ
ಶಾಂತಿ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ವರ್ಗ ಸೋಪಾನ

****