ಸಾವು ಬಾಳಿನ
ಕೊನೆಯ ತೀರ್‍ಮಾನ
ಶಾಂತಿ ಬಹುಮಾನ
ಸ್ವರ್ಗ ಸೋಪಾನ

****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)