ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಸಂಪಿಗೆ
ಹೂವಾಗಿ
ಬಾಳಿವೆ
ಕಣಕಣದಿ
ಮಾವು
ಬಾಳೆ
ಫಲವಾಗಿ
ಮಾಗಿವೆ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಿ
ನಾ ಕಳೆದೆ
ಬಾಳೇಕೆ
ಭಣ ಭಣದಿ?

****