ಬಾಲ್ಯ…
ತಾಯಿ ಮಡಿಲ ಕೂಸಂತೆ
ದಾರದುಂಡೆಯಲಿ ಸೂಜಿ
ಸಿಕ್ಕಿಸಿದಂತೆ
ಯೌವ್ವನ…
ಮನದನ್ನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ
ಪ್ರೇಮಿಯಂತೆ
ಸೂಜಿದಾರದಲಿ ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದಂತೆ
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ…
ಕಾಲನ ಜಾರು ಬಂಡೆಯಲಿ
ಧೊಪ್ಪನೆ ಜಾರಿದಂತೆ
ದಾರದಿಂದ ಸೂಜಿ ಕಳಚಿ
ಬಿದ್ದಂತೆ

*****