ಮದುವೆಯಾದರೂ
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ
ಬಾಳೇ ಹೀಗೆ;
ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ತುತ್ತಿಗಾಗಿ ದುಡಿತ
ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಿಗಾಗಿ ತುಡಿತ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)