ಮೃತ್ಯುವು
ಬದುಕಿನೊಡನೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಮನುಷ್ಯ
ನಗಲಾಗದೆ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ
*****