ನಮ್ಮೂರಿನ ಲ್ಯೆನ್‍ಮನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನದು
ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲೊಂದು
ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು
ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು
ಹೋಗುವುದು

ಇಷ್ಟೇ

ಮೊಮ್ಮಗನ ಪಾತ್ರ ನೋಡಲು ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಳು
ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ವ
ಅಪ್ಪ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕೂತರು.  ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತ

ನಾಟಕ ಸುರುವಾಯಿತು
ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಬಂತು
ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಗಿ
ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ

ನಾಟಕದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು
ತಿಮ್ಮಯ್ಯನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜತೆ ನೋಡಿದ
*****