ಸರ್‍ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ
ಹಣಕೊಡದಿದ್ದರೆ
ಹೆಣವಾಗುವಿರಿ ಖಚಿತ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)