ನಾ ಪೇಳ್ವುದನೆನ್ನ ಮಗನೋ, ಮಡದಿಯೋ
ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾನೇನು ಜನಕೆ ಪೇಳ್ವುದೆಂ
ದಪಕರ್‍ಷದೊಳಾಗಾಗ ತೊರೆವೆನ್ನ ಕವನ
ಸ್ಫೂರ್‍ತಿಯನೆನ್ನ ಮನವೆ ಮರುಕ್ಷಣಕಾ
ರೋಪಿಸಲು ಮನಕಂಜಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಗಂಜಿಯಿದು – ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ
*****