ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಪಾರಿಜಾತ
ಚಂಪ ಮಂದಾರವು
ಮರವು ಗಿಡವು ಬೇರ ಬಳಿಗೆ
ಸುಮವ ಸಲಿಸಲು
ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ
ದರಳ ನಿವುಗಳ
ಮಾಲೆಯೆತ್ತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ
ಮೇಲೆ ಎಸೆವಳು.
ವ್ಯೋಮವದನು ಎತ್ತಿ ಜಗಕೆ
ನೋಡಿರೆನುವನು
|| ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಮಹಾರವೆಂದು ತೋರ್ಪನು ||

ದೇವನದನು ಪ್ರೇಮಹಾರ
ಕೊರಳಲಿಡುವನು!
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹೂವ ಬಿಡಿಸಿ
ಜೋಡಿ ಮಾಡುವ.
ಚಿಣ್ಣರೆದುರು ಕುಣಿಯಿರೆಂದು
ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವ.
ಹುಡುಗರವನು ಚಟ್ಟೆಯೆಂದು
ಹಿಡಿಯ ಪೋಪರು!
ಹಿಡಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೂವ ನುಡಿಸಿ
ಚಿಟ್ಟೆ ಪೋಪವು!
*****

Latest posts by ಹೊಯಿಸಳ (see all)