ಮನದಲೊಂದು ಗಂಟೆ
ಬಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು
ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಸರಿ ದಾರಿ
ತೋರಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಕನಸ ನಿಲ್ದಾಣ.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)