ದಿನದಲ್ಲಿ
ಜೀವದಾ ಆವೇಶ
ರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಸಾವಿನಾ ಆಪೋಶ.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)