ಆಗಸದ
ಕೊಡೆಯಕೆಳಗೆ
ಭೂಮಿಯ
ಜಮಖಾನ
ಹಾಸಿ ಕರೆದು
ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ
ಭೇಟಿ ಇತ್ತಿದ್ದ
ಭಗವಂತ.
*****

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)