ಉಸಿರ
ತಂತುವಲಿ
ನಿಂತಿದೆ ದೇಹ
ಜೀವ ಭಾವದಲಿ
ತೂಗಿದೆ
ಪ್ರಾಣಗೇಹ.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)