ಗಂಡಂದಿರು ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ
ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ರೈಲು
ನಿಜಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ
ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಕಾಲು
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)