ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ
ಸಂಸಾರ ಕ್ಷೇಮ
ಪತಿ ಪರನಾರೀಶ್ವರ
ಸಂಸಾರ ನಿರ್‍ನಾಮ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)